Algemene voorwaarden

Wij houden niet van kleine lettertjes. En jij waarschijnlijk ook niet. Toch zijn ze af en toe nodig. Omdat er regels zijn en afspraken die we met elkaar maken. Want wie zich inschrijft voor een van onze activiteiten, gaat een contract met ons aan. Hier lees je wat je van ons kunt verwachten en wat we van jou verwachten. Zodat je altijd weet waar je aan toe bent. Daarom vind je hieronder onze officiële:

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

De Algemene Voorwaarden die hieronder staan zijn van toepassing op alle activiteiten voor cursisten, gehouden door “MijnWijncursus.nl” te Oosterhout.
MijnWijncursus.nl staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20120469.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 20120469.

Bij inschrijving voor een cursus geef je aan deze Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar en staan vermeld op onze website: www.mijnwijncursus.nl en we sturen ze mee met de bevestiging van je inschrijving die je na inschrijving per e-mail ontvangt. Op jouw verzoek sturen je deze voorwaarden altijd toe.

Begrippen
Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een deelnemer aan een cursus.
Onder ‘cursus’ wordt verstaan: iedere activiteit van MijnWijncursus.nl, waaronder inbegrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: wijncursussen, workshops, Masterclasses, wijn-studiereizen, wijncursussen in het buitenland, wijnproeverijen, sabrages en andere wijnevenementen.

Artikel 1: Leeftijdscriterium
1.1 Geen 18? Geen alcohol. De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, – opleiding, -training of -proeverij is minimaal 18 jaar.
1.2 Als de wettelijke leeftijdsnorm wordt gewijzigd, dan geldt de gewijzigde norm.

Artikel 2: Inschrijving en betalingsverplichting
2.1 Je schrijft je in voor een cursus door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Zodra we jouw inschrijfformulier ontvangen, mailen we je een bevestiging van ontvangst.
2.2 Door inschrijving voor een cursus heb je de verplichting tot de volledige betaling van die cursus op je genomen.
2.3 Na jouw inschrijving heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin je kosteloos mag annuleren door middel van dit formulier. Daarna wordt jouw inschrijving automatisch definitief.
2.4 Je ziet af van dit herroepingsrecht wanneer de cursus binnen deze bedenktijd van start is gegaan.
2.5 Als je wilt annuleren nadat jouw inschrijving definitief geworden is, kost dat geld.
• Meer dan 4 weken voor de start van de cursus: € 25,- administratiekosten. In dit geval bieden wij je aan om zonder extra kosten de cursus bij een volgende groep te volgen.
• Minder dan 4 weken voor de start van de cursus: 100% van het cursusgeld. Je mag dan wel iemand anders sturen. De naam van jouw plaatsvervanger dient uiterlijk 48 uur voor de start van de cursus aan info@mijnwijncursus.nl doorgegeven te worden.
2.6 Als je na de start van een cursus jouw deelname geheel of gedeeltelijk stopt of verzuimt, heb je geen recht op enige terugbetaling van het cursusgeld. Om de continuïteit van de cursus te garanderen, is het dan niet meer toegestaan een vervanger te sturen.

Artikel 3: Betaling
3.1 Je ontvangt altijd een factuur. Mijnwijncursus is door het CRKBO erkend als onderwijsinstelling voor korte beroepsopleidingen en daarmee vrijgesteld van het heffen van btw. Over de prijzen op de website wordt dus geen btw in rekening gebracht, tenzij dat nadrukkelijk anders staat vermeld.
3.2 We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
3.3 Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van jouw werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
3.4 Je wordt alleen toegelaten tot de cursus als wij de totale betaling voor de start van de cursus hebben ontvangen.

Artikel 4: Te weinig deelnemers
4.1 Ook al doen wij altijd ons uiterste best om een cursus door te laten gaan, wij kunnen helaas geen doorgang garanderen. Want of een cursus wel of niet doorgaat is onder andere afhankelijk van het aantal deelnemers dat zich voor een specifieke cursus, datum of locatie heeft ingeschreven.
4.2 We mogen een cursus zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 10 deelnemers zijn.
4.2 Als we een cursus afzeggen, laten we je dat minstens 2 werkdagen van tevoren weten.
4.3 Kunnen we geen wederzijdse oplossing vinden? Dan ontvang je het volledig betaalde cursusgeld binnen 5 werkdagen na afzeggen retour.

Artikel 5: Afbreken van de cursus door overmacht
5.1 Als wij door overmacht de cursus moeten afbreken dan krijg je altijd de keuze tussen terugbetaling van het cursusgeld over de resterende cursusdagen (onder aftrek van het ontvangen lesmateriaal) of het voortzetten van de cursus op een ander moment, dat zoveel mogelijk in overleg met de getroffen groep cursisten zal worden bepaald.
5.2 We zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade die ontstaat als wij door overmacht een cursus moeten afbreken.

Artikel 6: Wijzigingen van de cursusdata, locatie, docent of programma
6.1 Wij mogen in geval van ziekte van een docent of ernstige onvoorziene omstandigheden de cursusdata en/of de cursuslocatie wijzigen. Je wordt hierover duidelijk per e-mail geïnformeerd.
6.2 Als er een wijziging van een docent plaatsvindt, ontvang je hierover vooraf geen bericht. Iedere docent voldoet aan de normen van MijnWijncursus.nl.
6.3 Er is geen sprake van een persoonlijke overeenkomst met docenten, daarom wordt artikel 7:404 BW hier uitgesloten.
6.4 Ook mogen wij zonder verdere gevolgen organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen in het cursusprogramma aanbrengen.

Artikel 7: Respecteren van de huisregels
7.1 Wij maken gebruik van zowel eigen- als externe leslocaties. Als een cursist zich niet aan de geldende huisregels houdt zal de docent de cursist verzoeken om de huisregels te respecteren.
7.2 Bij herhaaldelijke overtreding hiervan heeft MijnWijncursus.nl het recht de cursist niet meer toelaten tot de rest van de cursus. Er vindt dan geen restitutie van betalingen plaats.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid en privacy
8.1 Alle informatie die we van jou ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk.
8.2 Tijdens een cursus ben je verplicht om informatie van andere cursisten vertrouwelijk te behandelen. Alle informatie over personen en bedrijven die tijdens de cursus gedeeld wordt, mag je niet met derden delen.

Artikel 9: Geen aansprakelijkheid door vermissing of schade
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kleding of eigendommen of voor door derden aangerichte schade tijdens de cursus.

Artikel 10: Geen aansprakelijkheid voor alcoholgebruik
Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van alcoholgebruik voor, tijdens en na de cursus. Wij zetten nooit aan tot overmatig alcoholgebruik door cursisten. De wijnen die geschonken worden zijn bedoeld als proefwijnen en hoeven in die hoedanigheid niet te worden doorgeslikt. Er zijn altijd voldoende spuugemmers aanwezig. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor een verstandig alcoholgebruik, zeker waar het de verkeersveiligheid en/of medicijngebruik betreft.

Artikel 11: Cursusmateriaal en copyright
11.1 Het opleidingsmateriaal dat we uitdelen tijden de cursus wordt automatisch van jou. Het auteursrecht en copyright voor het studiemateriaal berust bij de schrijvers daarvan.
11.2 Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van MijnWijncursus.nl. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.
11.3 Het is niet toegestaan cursusmateriaal, anders dan voor eigen gebruik, te vermenigvuldigen en te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van MijnWijncursus.nl.

Artikel 12: Examens zijn nooit bij de cursus inbegrepen
12.1 Onze cursussen worden uitsluitend aangeboden exclusief examen. De cursus Wijnvignet wordt als uitzondering hierop, altijd mét bijhorend examen op SDEN 1 niveau aangeboden.
12.2 Voor het behalen van het landelijk erkend SDEN-2 en SDEN-3 certificaat verwijzen wij je door naar de Wijnacademie. Die neemt regelmatig examens af op de overige SDEN-niveaus. Zie hiervoor www.wijnacademie.nl.

Artikel 13: Beantwoording van vragen
13.1 Alle vragen kun je stellen via het mailadres info@mijnwijncursus.nl. Wij doen ons best om alle vragen met betrekking tot het onderwijs of van administratieve aard zo snel mogelijk, in principe binnen 48 uur te beantwoorden.
13.2 Als we voor beantwoording meer tijd nodig hebben (bijvoorbeeld omdat wij informatie van derden nodig hebben) stellen wij je daarvan op de hoogte en noemen een nieuwe termijn.

KLACHTENPROCEDURE
We doen ons uiterste best om je een kwalitatieve en inspirerende cursus aan te bieden, in overeenstemming met de geldende professionele normen. Als je eenvraag of bezwaar hebt, horen wij dat graag direct van jou, zodat we samen kunnen kijken hoe we tot een oplossing komen. Als je vindt dat jouw klacht niet goed gehoord of beantwoord is, kun je deze schriftelijk of per mail sturen. Onze klachtenprocedure is 24 uur per dag beschikbaar op onze website: www.mijnwijncursus.nl onder “Algemene Voorwaarden” die bij ieder cursusaanbod vermeld staan.

Waar kun je jouw klacht naar toe sturen?
Een klacht kun je per e-mail richten aan: info@mijnwijncursus.nl en dan krijg je ook ons antwoord per e-mail.
Heb je geen internet, dan kun je jouw klacht richten aan:
MijnWijncursus.nl
Wilhelminastraat 52,
4818 SH Breda
Je krijgt dan per post een antwoord van ons.

Omschrijving van de klacht
Graag vernemen wij van jou wat de klacht is en hoe je de klacht graag opgelost zou zien.

Ontvangstbevestiging
Je ontvangt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen, per mail of per post een ontvangstbevestiging.

Afhandeling van jouw klacht
Alle klachten worden door Mijn Wijncursus.nl afgehandeld. Een uitzondering hierop vormen klachten over:
– lesboeken;
– examen;
– de tijdsduur van het wachten op- en de uitslag van het examen.

Dit zijn zaken waarop MijnWijncursus.nl geen invloed heeft, omdat we gebruik maken van bestaand lesmateriaal van verschillende uitgevers en de examens worden afgenomen door de Stichting Dranken Examens Normering (SDEN). Klachten hierover sturen wij door naar de betreffende partij. Daar krijgt je antwoord van, hetzij rechtstreeks, hetzij via MijnWijncursus.nl. Wij zorgen ervoor dat de klacht zorgvuldig behandeld en binnen de hierna vermelde termijn beantwoord wordt. Alle relevante informatie die wij over de klacht ontvangen, zullen wij binnen 5 werkdagen aan je verzenden. Wij houden je op de hoogte van de te verwachten tijdsduur van de behandeling van de klacht.

Vertrouwelijkheid
Wij respecteren jouw privacy. Daarom wordt jouw klacht vertrouwelijk behandeld.

Beantwoording van jouw klacht
Wij streven ernaar elke klacht op korte termijn, uiterlijk binnen 4 weken, naar tevredenheid te beantwoorden. Als er meer tijd nodig is om een klacht af te handelen, stellen wij je hiervan op de hoogte met de reden en de te verwachten tijdsduur.

Registratie van de klacht
Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die we 1 jaar bewaren. Deze registratie dient ter controle van onze erkenning als onderwijsinstituut. Alle gegevens blijven privé en worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

Beroep tegen een antwoord op jouw klacht
Wij doen ons best om jouw klacht met zorg en aandacht af te handelen. Het kan voorkomen dat wij niet de hele klacht kunnen oplossen. Als je van mening bent dat jouw klacht niet naar behoren afgehandeld is, dan kun je hiertegen uiteraard bezwaar maken. Dan starten wij de hierboven omschreven klachtenprocedure opnieuw op. Mocht je na deze procedure van mening zijn dat de klacht nog steeds niet naar behoren afgehandeld is dan kun je direct jouw klacht richten aan de directeur van de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON). Wij zullen je dan alle contactgegevens verstrekken. Het oordeel van de SWON is bindend voor ons. Wij verplichten ons de uitspraak van SWON te aanvaarden en snel af te handelen.

Breda, 1 juli 2017
Versie 1.2

Scroll naar boven
50%

Je bent er bijna!

Waar mogen we hem naartoe sturen?

Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment afmelden